پذیرش سالمندان

چنانچه اشخاصی وجود دارند که نیازمند به نگهداری و سر پناه هستن، در صورت داشتن خانواده و اقوام درجه یک، می‌تواند به مرکز مراجعه نموده و با گذراندن روال اداری مربوط به آن به اعضای سالمند این مرکز بپیوندند. چنانچه شخصی وجود دارد که هیچ گونه اقوام و آشنایی ندارد می‌توانید به سازمان بهزیستی مراجعه نموده و پس از تایید توسط این سازمان، به سرای سالمندان معرفی خواهد شد.

اکثر اشخاصی که هم اکنون در مرکز به سر می برند بدون ملاقاتی هستند. یا اقوام درجه اول آن ها در قید حیات نبوده و برادر زاده و خواهر زاده ها هم هیچ رغبتی به ملاقات آن ها ندارند.

آقای سیاه بانی مدیر عامل سرای سالمندان در خصوص پذیرش سالمندان ذکر کرده اند که: تمامی اقداماتی که در این مرکز برای سالمندان صورت می گیرد به اندازه یک ساعت محبت خانواده ارزشمند نیست و هیچ کانونی جایگزین کانون گرم خانواده را نمی گیرد. این کانون با آغوش باز پذیرای سالمندان است.